Sadhana Education Society's

L.S. Raheja College of Arts & Commerce

It's Worth Going An Extra Mile; If Only To Reach A Milestone!

COUNCIL OF MANAGEMENT

President:
Shri C. L. Raheja,
Corporate Magnate and Philathropist
 
Chairperson:
Dr. Jyoti H. Trivedi,
(Deceased On 12.4.2015)

Vice Chairperson:
Shri Ravi C. Raheja,
Well known Industrialist
 
Honorary General Secretary:
Shri Mohan Almal,
Senior Vice President- Business Development at K Raheja Corp

Honorary Treasurer:
Shri Bhavesh Dixit
AVP - Finance at K Raheja Corp

Members:
Smt. Jyoti C. Raheja
Shri Neel C. Raheja
Shri N.J. Kapadia
Shri Sharad Mehta
Shri Hemanshu Shah
Shri Rahul Mehta
Shri Anand Prabhu Chandan
Shri Kamlesh Sampat
Shri Pranav Desai
Shri Kishor Patel
Shri Usha Thakkar
Shri Kashyap R. Mehta